អំពីបដា

ក្រុម​របស់​យើង

ក្រុមបង្ហាញ

ការធ្វើការងារជាក្រុមខ្លាំង និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរលូនអាចបំពេញតម្រូវការរបស់អតិថិជនបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស ដើម្បីឱ្យអតិថិជនមានអារម្មណ៍សុវត្ថិភាព និងដឹងពីស្ថានភាពនីមួយៗនៃការបញ្ជាទិញរបស់ពួកគេ។

ការប្រជុំអាជីវកម្ម

ទស្សនាជាទៀងទាត់ និងជួបអតិថិជនស្មោះត្រង់របស់យើង និងមិត្តភក្តិថ្មី កំណត់ឱកាសអាជីវកម្មដែលមានសក្តានុពលពីទីផ្សារសំខាន់ៗនីមួយៗ។គោលដៅរបស់យើងគឺដើម្បីសម្រេចបាននូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឈ្នះ-ឈ្នះ ឧទ្ទិសដើម្បីជួយដល់ការរីកចម្រើនរបស់អតិថិជនរបស់យើង។